Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 104312

Gepubliceerd op 2016-07-28
Toon volledige inhoudsopgaveGemeente Berg en Dal –omgevingsvergunning niet vergunningplichtig– OLO2386801 – kadastrale sectie C perceelnr 1663 te Leuth

Burgemeester en wethouders van Berg en Dal maken bekend dat zij ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning niet vergunningplichtig beschikken, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

Voor: aanpassing bestaande in- en uitrit Botsestraat te Leuth

Locatie: kadastrale sectie C perceelnr 1663 te Leuth

Datum besluit: 26 juli 2016

Zaaknummer ODRN: W.Z16.101390.01

In werkingtreding besluit

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. Bekendmaking geschiedt door toezending van het besluit.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders dat het besluit heeft genomen. Het postadres is Postbus 20, 6560 AA te Groesbeek.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat tenminste de onderstaande gegevens:

 • a.

  naam en adresgegevens van de indiener;

 • b.

  dagtekening;

 • c.

  omschrijving van het bestreden besluit;

 • d.

  motivering waarom bezwaar wordt aangetekend.

Voorlopige voorziening aanvragen

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hiervoor kan tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Arnhem.

De aanvraag voorlopige voorziening kan gericht worden aan:

Rechtbank Gelderland

Postbus 9030

6800 EM Arnhem

U kunt ook digitaal een verzoek voor een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Kijk op de genoemde site voor de geldende voorwaarden.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via info@odrn.nl of telefoonnummer 024 751 77 00.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl